Jakie zagadnienia obejmuje matematyka rozszerzona w szkole?

Jakie zagadnienia obejmuje matematyka rozszerzona w szkole? Na zdjęciu nauczyciel matematyki.

Matematyka rozszerzona to jeden z przedmiotów, które można wybrać w szkole średniej. Obejmuje ona szerszy zakres zagadnień niż matematyka podstawowa i skierowana jest do uczniów o większych umiejętnościach matematycznych oraz zainteresowaniach naukowych. W tym artykule przedstawimy, jakie konkretne zagadnienia obejmuje matematyka rozszerzona, jak wygląda jej struktura programowa oraz jak można się do niej odpowiednio przygotować.

Czym jest matematyka rozszerzona w szkole?

Matematyka rozszerzona to przedmiot, który można wybrać jako jedno z rozszerzeń w szkole średniej. Obejmuje ona bardziej zaawansowane zagadnienia matematyczne niż matematyka podstawowa. Jest skierowana do uczniów o większych zdolnościach matematycznych i zainteresowaniach naukowych. Matematyka rozszerzona stanowi podstawę dla dalszej edukacji matematycznej na studiach wyższych, zwłaszcza w dziedzinach takich jak matematyka, fizyka czy informatyka.

Matematyka rozszerzona a matematyka podstawowa

Matematyka rozszerzona różni się od matematyki podstawowej zarówno zakresem zagadnień, jak i poziomem trudności. Matematyka podstawowa skupia się głównie na podstawowych operacjach arytmetycznych, algebraicznych równaniach i nierównościach, geometrii płaskiej oraz podstawach analizy matematycznej. Natomiast matematyka rozszerzona wprowadza bardziej zaawansowane tematy, takie jak algebra liniowa, analiza matematyczna, geometria przestrzenna, teoria liczb czy rachunek prawdopodobieństwa.

Struktura programu nauczania matematyki rozszerzonej

Program nauczania matematyki rozszerzonej jest skonstruowany w sposób umożliwiający stopniowe wprowadzanie i rozwijanie kolejnych zagadnień matematycznych. Obejmuje on różne działy matematyki, które są rozbudowane i bardziej zaawansowane niż w przypadku matematyki podstawowej.

Podstawowe działy matematyki rozszerzonej

 1. Algebra liniowa: Jest to jeden z kluczowych działów matematyki rozszerzonej. Obejmuje zagadnienia takie jak macierze, układy równań liniowych, przekształcenia liniowe, przestrzenie wektorowe i ich własności.
 2. Analiza matematyczna: Analiza matematyczna to dziedzina matematyki, która zajmuje się badaniem granic, pochodnych, całek, szeregów i funkcji. W matematyce rozszerzonej analiza matematyczna jest bardziej rozbudowana i wymaga bardziej zaawansowanych umiejętności analitycznych.
 3. Geometria przestrzenna: Ten dział matematyki rozszerzonej skupia się na badaniu figur i przestrzeni trójwymiarowej. Obejmuje zagadnienia takie jak bryły geometryczne, wektory w przestrzeni, równania płaszczyzn i linii.

Jak wygląda szkolny program nauczania matematyki rozszerzonej?

Program nauczania matematyki rozszerzonej obejmuje zazwyczaj 3 lata nauki w szkole średniej. W każdym roku wprowadzane są nowe zagadnienia matematyczne, które są rozwijane i pogłębiane na kolejnych etapach. Uczniowie rozwiązują bardziej zaawansowane problemy matematyczne i uczą się samodzielnego myślenia matematycznego.

W ramach programu nauczania matematyki rozszerzonej uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach i olimpiadach matematycznych, które pozwalają im rozwijać swoje umiejętności matematyczne na jeszcze wyższym poziomie.

Przykładowe zagadnienia z matematyki rozszerzonej

W matematyce rozszerzonej uczniowie mają do czynienia z szeregiem różnych zagadnień matematycznych.

Zagadnienia z algebry liniowej

 • Operacje na macierzach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie macierzy.
 • Układy równań liniowych: rozwiązywanie układów równań za pomocą macierzy i metod eliminacji Gaussa lub Cramera.
 • Przekształcenia liniowe: badanie przekształceń liniowych, obliczanie wartości własnych i wektorów własnych.
 • Przestrzenie wektorowe: właściwości przestrzeni wektorowych, podprzestrzeni, bazy i wymiaru.

Zagadnienia z analizy matematycznej

 • Pochodne i całki: obliczanie pochodnych i całek funkcji, badanie ich własności.
 • Granice: analiza granic funkcji i badanie ich zachowania.
 • Szeregi: badanie zbieżności i sumy szeregów liczbowych i funkcyjnych.
 • Równania różniczkowe: rozwiązywanie równań różniczkowych i badanie ich rozwiązań.

Zagadnienia z geometrii przestrzennej

 • Równania płaszczyzn i linii: badanie równań płaszczyzn i linii w przestrzeni trójwymiarowej.
 • Powierzchnie i bryły geometryczne: obliczanie pól powierzchni i objętości brył geometrycznych.
 • Wektory: operacje na wektorach, obliczanie długości, kątów i iloczynów skalarnych.
 • Geometria analityczna: badanie położeń punktów, odcinków i płaszczyzn za pomocą współrzędnych.

Przygotowanie do matematyki rozszerzonej

Matematyka rozszerzona wymaga od uczniów większego zaangażowania i samodyscypliny niż matematyka podstawowa. Oto kilka wskazówek, jak się do niej odpowiednio przygotować:

Czego wymaga od ucznia matematyka rozszerzona?

 • Dogłębnego zrozumienia podstawowych pojęć matematycznych, takich jak rachunek algebraiczny, równania i nierówności, geometria płaska.
 • Umiejętności logicznego myślenia i dedukcji.
 • Samodzielności w rozwiązywaniu problemów matematycznych.
 • Systematycznego podejścia do nauki i regularnego powtarzania materiału.

Jak skutecznie się uczyć matematyki rozszerzonej?

 • Systematycznie powtarzać i utrwalać poznane zagadnienia.
 • Wykorzystywać różne źródła nauki: podręczniki, zadania z olimpiad matematycznych, kursy online.
 • Rozwiązywać zadania i problemy matematyczne, zarówno te podstawowe, jak i bardziej zaawansowane.
 • Korzystać z pomocy nauczycieli i kolegów z klasy.
 • Brać udział w dodatkowych zajęciach i olimpiadach matematycznych, które pomagają rozwijać umiejętności matematyczne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *