wtorek, 26 października 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3904745
Dzisiaj: 710
IP: 3.80.3.192

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 8

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI
Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

Druga połowa 1905 r. - projekt budowy szkoły średniej „W drugiej połowie 1905 r. wśród nielicznego grona mieszkańców zrodziła się myśl o potrzebie założenia w Kutnie szkoły polskiej ogólnokształcącej” – pisał doktor A. Troczewski w księdze pamiątkowej czteroklasowej Szkoły Realnej Polskiej Macierzy Szkolnej,

marzec 1906 r. - rozpoczęcie budowy i poświęcenie kamienia węgielnego 4 – klasowej Szkoły Realnej Polskiej Macierzy Szkolnej w Kutnie,

2 września 1907 r. -  uroczystość otwarcia szkoły doniosłym wydarzeniem dla miasta i powiatu, rozpoczęcie nauki przez ok. 100 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli, dyrektora Stefana Chrupczałowskiego i pod opieką lekarza szkolnego, od 1908 r. Szkoła Handlowa

1913 r. Siedmioklasowa Szkoła Handlowa zmieniła profil na pięcioklasową Szkolę Kupiecką,

wiosna 1914 r. – rozpoczęcie budowy internatu szkoły w celu umożliwienia nauki młodzieży z całego powiatu; Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Handlowej gromadzi środki na ten cel,

1914 r. - wybuch I wojny światowej, przerwa w zajęciach szkolnych, dewastacja szkoły, wznowienie prac nad budowa bursy w roku 1916 - 1917

rok szkolny 1918-1919 – uruchomienie bursy dla uczniów

7 lipca 1918 r. - powołanie uchwałą Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej gimnazjum humanistycznego stało się momentem przełomowym w dziejach pierwszej szkoły średniej
w Kutnie. Powstałe gimnazjum wykorzystywało dorobek poprzedniej szkoły, likwidując przedmioty handlowe. Nauka w ośmioklasowym gimnazjum kończyła się maturą. Gimnazjum zostało upaństwowione w 1920 r. i nadano mu imię Gen. J.H. Dąbrowskiego Do 1939 r. była to jedyna szkoła w powiecie uprawniona do wydawania świadectw dojrzałości

5-6 czerwca 1938r. - Pierwszy zjazd absolwentów stał się podsumowaniem osiągnięć szkoły
i przypomnieniem trzydziestolecia pierwszej szkoły średniej oraz dwudziestolecia powstania ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego.

1 września 1939 r.- wybuch II wojny światowej,  budynek szkoły został przystosowany dla potrzeb szpitala wojskowego.

Po II wojnie światowej - w budynku szkoły działało Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego, w 1948 roku utworzono 11 – letnia szkołę składającą się z klas I-VII oraz 4 – letniego liceum, 15 grudnia 1965 r. przeniesienie do nowego budynku szkoły, Pomnika Tysiąclecia, przy ul. Dąbrowskiego,

1 września 1959 r. - otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( 3 letni okres nauki),

1 września 1961 r. - otwarcie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej( 3-letni okres nauki ) oraz Zasadniczej Szkoły Handlowej ( 3-letni okres nauki)

1 września 1961 r. - otwarcie Technikum Ekonomicznego

1 września 1965 r. – w wyniku połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w Zasadniczą Szkołę  Zawodową Nr 2 prowadzone są kierunki kształcenia: gospodarstwo domowe i zbiorowe, krawieczyzna damska i lekka 9prowadzenie praktycznej nauki zawodu w oparciu o szkolne warsztaty)

1 września 1973 r. - połączenie szkół zawodowych w jeden zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie; połączone zostały następujące szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Liceum Ekonomiczne w Kutnie, Policealne Studium Zawodowe w Kutnie, Technikum Elektroniczne dla Pracujących w Kutnie,

1 września 1977 r. - przekształcenie Technikum Zawodowego dla Pracujących wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie na Technikum Zawodowe dla Pracujących Zaoczne; szkoła zaczyna kształcić w specjalnościach: elektronika i obróbka skrawaniem na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

1 września 1981 r. - otwarcie Liceum Zawodowego; szkoła od roku szkolnego 1981/82 zaczyna kształcić w zawodzie rolnik, specjalność- wiejskie gospodarstwo domowe na podbudowie programowej szkoły podstawowej,

31 sierpnia 1982 r. – likwidacja Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Kutnowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Kutnie i przekazanie jej  majątku Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie,

31 grudnia 1982 r. – likwidacja gospodarstwa pomocniczego typu 03 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne w Kutnie, ul. Kościuszki 21,

1 września 1986 r. – otwarcie Szkoły Przysposabiającej do Zawodu; szkoła od roku szkolnego 1986/87 zaczyna kształcić uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia, w zawodach murarz, betoniarz-zbrojarz na podbudowie programowej co najmniej sześciu klas szkoły podstawowej,

1 września 1991 r. – utworzenie Technikum Zawodowego o specjalnościach: przetwórstwo mleka, budownictwo ogólne,

1 września 1992 r. – utworzenie Technikum Zawodowego o specjalności: technik hotelarstwa

19 listopada 1993 r.- zgłoszenie propozycji  na wybór imienia Zespołu Szkół zawodowych Nr 2  Kutnie Doktora Antoniego Troczewskiego   przez p. Henryka Lesiaka,

1 czerwca 1995 r. – nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2  imienia i sztandaru
„ dr Antoniego Troczewskiego”

1 stycznia 1999 r. – Zespół Szkół Zawodowych staje się jednostką organizacyjną Powiatu Kutnowskiego,

30 września 1999 r. – zmiana dotychczasowego numeru porządkowego ul. T. Kościuszki 21- na nowy 11

1 września 2000 r. – założenie publicznej szkoły średniej zawodowej o nazwie Liceum Techniczne
w  Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  im. dra A. Troczewskiego w Kutnie o profilu usługowo-gospodarczym,

1 września 2001 r. – założenie  publicznej szkoły średniej zawodowej o nazwie: Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  im. dra A. Troczewskiego w Kutnie w zawodach: technik technologii żywienia, technik handlowiec na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej,

1  września 2002 r. – przekształcenie Technikum Zawodowego  z pięcioletniego technikum na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej o strukturze organizacyjnej klas I-V w czteroletnie technikum na podbudowie programowej gimnazjum o strukturze organizacyjnej klas I-IV,
1 września 2002 r. – przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z trzyletniej szkoły zasadniczej na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej o strukturze organizacyjnej klas I-III
 w zasadniczą szkołę zawodową na podbudowie programowej gimnazjum o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata,

1 września 2002 r. – założenie publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży o nazwie Liceum Profilowane,

17 grudnia 2002 r. – wydanie pozytywnej opinii przez Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącej wprowadzenia od roku szkolnego 2003/2004 kształcenia w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych oraz kelner w czteroletnim technikum zawodowym,

1 września 2004 r. – przekształcenie Technikum Zawodowego z trzyletniego technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w trzyletnie technikum uzupełniające na podbudowie programowej zasadniczej  szkoły zawodowej; Szkoła nosić będzie nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie Technikum Uzupełniające Nr 2,

13 stycznia 2004 r.- wydanie decyzji przez  Łódzkiego  Kuratora Oświaty  o wprowadzeniu
od roku szkolnego 2004/2005 w technikum czteroletnim zawodu: kucharz,

10 lutego2004 r. -  wydanie decyzji przez Łódzkiego Kuratora Oświaty  o wprowadzeniu od roku szkolnego 2004/2005 w technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej zawodu: kucharz,

2 czerwca 2004 r.- zmiana nazw następujących szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr A. Troczewskiego: Liceum Profilowanego na II Liceum Profilowane w Kutnie, Technikum Zawodowego na Technikum Zawodowe nr 2 w Kutnie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2

14 grudnia 2006 r. - wydanie zgody przez Zarząd Powiatu w Kutnie na prowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2007/2008 w zawodach: technik hotelarstwa, technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kelner, kucharz oraz w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii

28 sierpnia 2015 r. - likwidacja przez Zarząd Powiatu w Kutnie następujących szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego: II Liceum Profilowanego w Kutnie, Technikum Uzupełniającego nr 2 w Kutnie


2 września 1907 r. uroczystość otwarcia Szkoły Realnej w Kutnie


Siedmioklasowa Szkoła Handlowa w Kutnie
Doktor Antoni Fortunat Troczewski


wstecz 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl