sobota, 16 stycznia 2021
     
 
Misja i wizja szkoły - cel, do którego dążymy:
Szkoła przyjazna, bezpieczna, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

Menu
Edukacja
Osiągnięcia
Szkoła
"Mobilni zawodowcy"
Polecamy
AEHT
amso
WFOS
GEOUNI


OgÓlnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Statystyki
Licznik: 3476000
Dzisiaj: 709
IP: 3.238.70.175

Aktualnie :
zalogowanych: 0
gości: 8

od 23-02-2004
PROMOCJA TROCZEWSKI

Koncert dzwiękÓw latyno-amerykańskich
W dn. 2.10.2012 r. w naszej szkole odbył się koncert zorganizowany przez Łódzkie Biuro Koncertowe "Wirtuoz". Trzyosobowy zespół muzyków dostarczył nam niezapomnianych wrażeń estetycznych, dzieki muzycznej wędrówce przez tereny Ameryki Południwej. W rytmie dzwięków latyno-amerykańskich braliśmy udział we wspaniałej zabawie. Odważniejsi (umuzykalnieni) koledzy i koleżanki uczestniczyli w muzycznych konkursach przygotowanych przez artystów. Nie zabrakło aplauzu widowni oraz nagród dla uczestników konkursów.
autor: Lewandowski  2012-10-03        Skomentuj 0

Europejski Dzień JęzykÓw

W dniu 26.09 odbyła się w naszej szkole akademia z okazjii Europejskiego Dnia Języków Obcych. Koordynatorem uroczystości była pani Maria Kadłubowska, która przy pomocy nauczycieli języków obcych oraz młodzieży z poszczególnych klas, szczególnie kl. III TZ hotelarstwa, III TZ kelner/kucharz oraz kl. IV OUG. W programie uczniowie przedstawili w poszczególnych językach (angielski, niemiecki, rosyjski) informacje dotyczące krajów, ich obyczajów, kultury.

W języku niemieckim zaprezentowano bajkę o czerwonym kapturku.

Uroczystość zrobiła na wszystkich wielkie wrażenie. Żywym echem stały sie słowa europejskiego motta: "Ucz się języków, bądż aktywny"

autor: Lewandowski  2012-10-01        Skomentuj 0

Obchody rocznicy śmierci dr. Antoniego Troczewskiego
Jak co roku, w naszym mieście, obchodzono rocznicę śmierci dr. Antoniego Troczewskiego. Ten kutnowski społecznik i honorowy Obywatel Miasta Kutna zmarł osiemdziesiąt cztery lata temu. Mieszkańcy Kutna wciąż pamiętają i korzystają z pozostawionych przez doktora owoców jego pracy na rzecz swojego miasta.
więcej...
autor: Lewandowski  2012-09-24        Skomentuj 0

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
W dniu 03.09.2012 roku o godzinie 9.00 odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013. Podczas uroczystości pani Dyrektor Urszula Macioszczyk powitała uczniów i nauczycieli oraz przypomniała o 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poprosiła również o uczczenie minutą ciszy pamięć poległych ofiar II wojny. Następnie młodzież pod opieką wychowawców klas udała się na spotkanie w salach lekcyjnych, gdzie rozmawiano na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i po za szkołą.Galeria
autor: Lewandowski  2012-09-13        Skomentuj 0

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbędzie się w poniedziałek, 3 września

o godz. 9.00 dla klas pierwszych TZ i ZSZ oraz klasy programowo najstarsze (IV TZ i II ZSZ)

o godz. 10.00 dla klas promocyjnych w salach wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń.

UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

autor: Adam  2012-09-02        Skomentuj 23

Wykaz podręcznikÓw 2013/2014

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 dla klas pierwszych:

TECHNIKUM ZAWODOWE 4-LETNIE

     

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIA

----------------------------------------------------

http://troczewski.pl/mod.php?bak=ftp&subdir=podreczniki2012

autor: Adam  2012-07-12        Skomentuj 0

Dofinansowanie podręcznikÓw
UWAGA
Istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników do kl. I w roku szkolnym 2012/2013

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Na podst. art. 90 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U.  z 2004 Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)

1.Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 5 września 2012 r.
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,  technikum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:   
a) słabo widzącym,      
b) niesłyszącym,     
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,      
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt a–c– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników.

3. Maksymalna wartość pomocy: 352 zł.
4. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.
a)    W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna”.
b)    W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
Kliknij tutaj  aby pobrać  wniosek
autor: Bartek  2012-07-11        Skomentuj 23

UROCZYSTE ZAKOńCZENIE ROKU SZKONEGO 2011/2012
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego .Następnie głos zabrała Pani Dyrektor szkoły Urszula Macioszczyk i przedstawiciel Rady Rodziców Pana Jarosław Dzięgielewski. Po czym miało miejsce wystąpienie przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. Najbardziej oczekiwanym momentem było wręczenie nagród i dyplomów dla wyróżnionych uczniów. W prawdziwie wakacyjny i radosny nastrój wprowadził wszystkich program artystyczny przygotowany przez uczniów  klasy III TZ - technik organizacji usług gastronomicznych  pod kierunkiem pani Elżbiety Golis oraz klasy I ZSZ pod kierunkiem pani Kariny Karasińskiej - Pirowskiej. Ostatnim etapem uroczystości było wręczenie świadectw przez wychowawców klas oraz przypomnienie uczniom o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji.

autor: Mirek  2012-07-02        Skomentuj 37

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
odbędzie  się
29. czerwca 2012 r. o godz. 900
w sali gimnastycznej.

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniów
obowiązuje strój galowy.

Program uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/2012:
więcej...
autor: Adam  2012-06-27        Skomentuj 4


 
Projekt UE


ProjektRzadowy
zawodowcy
 

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiegoaktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

 
     

© 2003- 2020 Kutno
hosted & design www.troczewski.pl